پایان نامه های ارشد

پایان نامه در مورد آشکار سازی غیر متمرکز

تکه هایی از این پایان نامه : 1-1- آشکارساز فازی پیشنهادی با توجّه به اینکه تعیین مقدار مناسب اندازه پلّه در الگوریتم های وفقی از اهمیّت بسیاری برخوردار می باشد و اینکه تابع مشخصی برای ادامه مطلب…

By 92, ago